X
Is your feedback about?

 
 
 
X
Cad é ábhar d’aiseolais?

 
 
 
X
Please tell us...
What was good about this page?

 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an leathanach seo?

 
 
X
Please tell us...
Why did you rate this page average?

 
 
 
X
Please tell us... ga
Why did you rate this page average? ga

 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with this page?

 
 
 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an leathanach seo?

 
 
 
 
 
 
X
Please tell us...
What was good about the website?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhain leis an láithreán gréasáin seo?

 
 
 
X
Please tell us...
Why did you rate this website as average?

 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don láithreán gréasáin seo?

 
 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with this website?

 
 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an láithreán gréasáin seo?

 
 
 
 
X
Please tell us...
What was good about the service or experience you had?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad iad na rudaí maithe a bhí faoin tseirbhís?

 
 
 
X
Please tell us...
Why did you rate your experience as average?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cén fáth gur thug tú rátáil ‘meánach’ don taithí a bhí agat?

 
 
 
X
Please tell us...
What was wrong with the service you received?

 
 
 
X
Inis dúinn, le do thoil...
Cad a bhí mícheart leis an tseirbhís a fuair tú?

 
 
 
X
Contact Details
If you would like a response to your feedback please leave your contact details:

Incorrect email


X
Mionsonraí Teagmhála
Dá mba mhaith leat freagra a fháil ar d’aiseolas, fág do mhionsonraí teagmhála anseo le do thoil

Incorrect email ga


X
Thank you
Your case id is...

X
Go raibh maith agat
Seo a leanas uimhir aitheantais do cháis...

LCDC 

An Clár um Chuimsiú Sóisialta & Gníomhachtú Pobail

Cuirtear maoiniú ar fáil faoin gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 2018-2022 chun dul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta trí rannpháirtíocht agus comhpháirtíochtaí áitiúla idir daoine faoi mhíbhuntáiste, eagraíochtaí pobail agus gníomhaireachtaí san earnáil phoiblí.

Clár é atá á riar ag Pobal agus arna mhaoiniú ag Rialtas na hÉireann tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus faigheann maoiniú ó Chiste Sóisialta na hEorpa faoin gClár um Infhostaitheacht, Ionchuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020.

Téann SICAP i ngleic le leibhéil arda agus leanúnacha díothachta trí chuir chuigí nuálacha, spriocdhírithe ar bhonn áitiúil. Tacaítear le pobail agus daoine faoi mhíbhuntáiste lena n-áirítear daoine atá dífhostaithe, daoine atá ina gcónaí i limistéir ar an ngannchuid, daoine faoi mhíchumas, teaghlaigh tuismitheora aonair, daoine ar ioncam íseal, baill de phobal an Lucht Siúil agus na Romach agus grúpaí eile faoi mhíbhuntáiste. Tá spriocghrúpa nua a mbeidh riachtanais ag teacht chun cinn aige curtha ag Ballraíocht LCDC Chontae na Gaillimhe leis an gclár, is iad sin Cónaitheoirí faoin Tuath atá Scoite go Sóisialta.

Déanann 33 Choiste Forbartha Pobail Áitiúla (LCDCanna) an clár a bhainistiú le cúnamh ó údaráis áitiúla agus déanann Clárfheidhmeoirí (PIanna) gníomhartha a sheachadadh.

Oibríonn Clárfheidhmeoirí le pobail imeallaithe agus le soláthróirí seirbhíse ag baint leasa as cur chuige pobail chun an saol a fheabhsú do dhaoine. Cuidiú le daoine obair a fháil nó scileanna a fheabhsú mar shampla nó traenáil a chur ar fáil chun CV a ullmhú nó cúrsa forbartha pearsanta, cuidiú leo áit a fháil ar chlár socrúcháin mar CE nó Tús.

Rialtas na hÉireann a dhéanann maoiniú ar an gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) 2018-2022 agus déanann an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail é a chomhchistiú faoin gClár um Infhostaitheacht, Ionchuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020.

Tá an conradh chun clár SICAP 2018-2022 a reáchtáil i gContae na Gaillimhe bronnta ar Fhorbairt Tuaithe na Gaeltachta.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gclár agus na tacaíochtaí agus seirbhísí atá ar fáil féach http://www.grd.ie/ nó déan teagmháil le Foireann SICAP ag an uimhir 091 844335.

Forbairt Tuaithe na Gaillimhe (GRD)

Campas Uí Mhaoilíosa

Baile Átha an Rí,

Co. na Gaillimhe 

Spriocanna SICAP don bhliain 2018 i gContae na Gaillimhe

KPI 1 (Grúpaí Pobail Áitiúla) Sprioc – 92

KPI 2 (Daoine Aonair) Sprioc – 1300

% KPI2 Cónaí i Limistéir faoi Mhíbhuntáiste Sprioc – 27.00% 

GRD          Pobal